مهدی سلیمانی قره گل

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه
تلفن: 32776886
نمابر: 32770143