همکاران حوزه معاونت اداری و مالی

همکاران حوزه اداری

جلیل احمدی

جلیل احمدی

کارشناس مسئول امور اداری