جلیل احمدی

جلیل احمدی

رییس اداره امور اداری

شماره تماس : 04432776686
داخلی : 316

حسن ملکی سلطان احمدی

حسن ملکی سلطان احمدی

کاردان امور مالی - جمعدار اموال

شماره تماس :
04432776886
داخلی
314

مرتضی حسین پور

مرتضی حسین پور

کارشناس امور مالی

شماره تماس : 32776886
داخلی : 314

میرطاهر ریحانی

میرطاهر ریحانی

رییس اداره امور مالی

شماره تماس داخلی : 314

قدرت شعاعی

قدرت شعاعی

رییس بودجه و تحول اداری

شماره تماس داخلی : 314

حبیبه یوسفی وند

حبیبه یوسفی وند

کارشناس مسئول امور مالی

شماره تماس داخلی : 314

یوسف ولی زاده

یوسف ولی زاده

کارپرداز

شماره تماس داخلی :

حسین کاظمیان

حسین کاظمیان

کارشناس تاسیسات

شماره تماس داخلی : 186