همکاران حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

جواد شیخ محمدی

جواد شیخ محمدی

کارشناس مسئول اداره امور دانشجویی
مهدی علیزاده

مهدی علیزاده

کارشناس اداره امور دانشجویی
ابراهیم طایفه رضایی

ابراهیم طایفه رضایی

کارشناس مسئول تربیت بدنی و مشاوره
امیر تیمور مختلطی

امیر تیمور مختلطی

مسئول خوابگاه
رضا محمودی حصار

رضا محمودی حصار

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه