دکتر رسول خداویردی وند کشتیبان

دکتر رسول خداویردی وند کشتیبان

ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجانغربی

سوابق اجرایی:

  • رییس دانشگاه از اردیبهشت ماه سال 1401

سوابق علمی:

  • رییس دانشگاه از اردیبهشت ماه سال 1401

افتخارات: