همکاران حوزه روابط عمومی

محمد عزتی

محمد عزتی

رییس حوزه ریاست و اداره روابط عمومی

شماره تماس مستقیم : 04432776222
شماره تماس داخلی : 302

سیدرحمان رضوی

سیدرحمان رضوی

کارشناس روابط عمومی

داخلی 324