مرتضی پاشازاده

مدیرحراست دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی