اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

دکتر امین دمیاعضو هیات علمی – استادیارadamya@tvu.ac.ir
حمید فرخ قاطعدکتر حمید فرخ قاطععضو هیات علمی – استادیار
دکتر حسین سلیمانیعضو هیات علمی – استادیارhosseinpbs@gmail.com
دکتر مهدی سلیمانی قره گلسلیمانی قره گل – مربی
مهندس علیرضا عبدیعضو هیات علمی – مربیa-abdi@tvu.ac.ir
مهندس کیومرث محمدی اقدمعضو هیات علمی – مربیk.maghdam1354@gmail.com
دکتر علی مصاحب طلبعضو هیات علمی – مربیa.mosahebtalab@urmia.ac.ir
مهندس غلامعلی علیزادهعضو هیات علمی – مربیalizadeh_88@yahoo.com
دکتر امین خلیل زادگانعضو هیات علمی – مربیamin.khalilzadegan@gmail.com
دکتر فرزاد راه پیماییعضو هیات علمی – استادیارrahpeymaei@tvu.ac.ir