اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

امین دمیاعضو هیات علمی – استادیارadamya@tvu.ac.ir
حمید فرخ قاطعحمید فرخ قاطععضو هیات علمی – استادیار
سیروس یوسفی خاتونیعضو هیات علمی – مربیs.yousefikhatuni@urmia.ac.ir
حسین سلیمانیعضو هیات علمی – استادیارhosseinpbs@gmail.com
مهدی سلیمانی قره گلسلیمانی قره گل
علیرضا عبدیعضو هیات علمی – مربیa-abdi@tvu.ac.ir
کیومرث محمدی اقدمعضو هیات علمی – مربیk.maghdam1354@gmail.com
علی مصاحب طلبعضو هیات علمی – مربیa.mosahebtalab@urmia.ac.ir
غلامعلی علیزادهعضو هیات علمی – مربیalizadeh_88@yahoo.com
امین خلیل زادگانعضو هیات علمی – مربیamin.khalilzadegan@gmail.com