میزخدمت دانشگاه فنی و حرفه ای
۱۷ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه وام

۹ مهر ۱۳۹۸

تودیع و معارفه ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان

مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور دکتر مهدی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای ،اساتید ،همکاران و […]
۱۷ شهریور ۱۳۹۸
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی (اﻃﻼﻋﻴﻪ واﮔﺬاری اﻣﻮر ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻰ)

داﻧﺸﮕﺎه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ […]