معاونت اداری و مالی

مهدی سلیمانی قره گل

مهدی سلیمانی قره گل

معاونت فرهنگی و دانشجویی