فرزاد افشار
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات