همکاران حوزه معاونت اداری و مالی

لیست همکاران حوزه معاونت پژوهش و فناوری

سرپرست معاونت اداری و مالی

جلیل احمدی

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن تصویر
حبیب انتظاریان ساختمان آموزش طبقه سوم رئيس اداره امور مالي 04432776886
میرطاهر ریحانی ساختان آموزش طبقه دوم کارشناس مسئول اداره امور مالي 04432776886 داخلی 
قدرت شعاعی ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس مسئول اداره امور مالي، اداري وپشتيباني 04432776886 
مرتضی حسین پور ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس امور مالی 044327766886
  حسن ملکی سلظان احمد ساختمان آموزش طبقه سوم مسئول خدمات مالي 04432776886 
حبیبه یوسفی وند ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس اداره امور مالي 04432776886 
آرزو خسروی فر ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس اداره امور اداري و پشتيباني 04432776886