همکاران حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

لیست همکاران حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

معاونت فرهنگی و دانشجویی

مهدی سلیمانی قره گل

 

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن تصویر
صمد محمدیان ساختمان آموزش طبقه سوم - امور دانشجویان رئيس اداره امور دانشجويي 04432776886
ابراهیم طایفه رضایی ساختمان آموزش طبقه سوم - امور دانشجویان کارشناس مسئول اداره تربيت بدني، مشاوره و سلامت دانشجويي 04432776886
جواد شیخ محمدی ساختمان آموزش طبقه سوم - امور دانشجویان کارشناس اداره امور دانشجويي 04432776886