همکاران حوزه معاونت آموزشی

لیست همکاران حوزه معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

دکتر کیومرث محمدی اقدم

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن تصویر

عزیز حسن خانی

ساختمان آموزش طبقه دوم رئیس اداره آموزش 04432776886 - داخلی 320
فرشاد افشار ساختمان اموزش طبقه سوم کارشناس امور فارغ التحصیلان 04432776886
سیامک عبدالله پور ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس آموزش 04432776886
شهریار ملک زاده ساختمان آموزش طبقه سوم کارشنس مسئول آموزش 04432776886
  صابر عباسی ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس مسئول آموزش 04432776886
حسین محمدی ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس مسئول آموزش 04432776886
بهمن جباری ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس آموزش 04432776886
مهران صاحب رافت ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس آموزش 04432776886
نیکنام الهویردی زاده ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس آموزش 04432776886
یوسف ولی زاده ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس آموزش 04432776886
علی جلیلی سالطه ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس آموزش 04432776886
رحیم ساراجوقی ساختمان آموزش طبقه سوم مسئول بایگانی 04432776886
مریم فرهادی  ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس آموزش 04432776886
علی خزانی ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس آموزش 04432776886