همکاران معاونت

لیست همکاران حوزه معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر امین دمیا

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن تصویر
یحیی خسروزاد ساختمان آموزش طبقه دوم اتاق  رییس گروه ارتباط با صنعت و پژوهش 04432776886 داخلی 128
محمدی شیخی ساختان آموزش طبقه دوم کارشناس پژوهش و فناوری 04432776886 داخلی 126
فرزاد افشار ساختمان آموزش طبقه سوم کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 04432776886 داخلی 312
میثم قنبری پر ساختمان آموزش طبقه دوم کارشناس ارتباط با صنعت و کارآفرینی 044327766886