تقویم آموزشی

زمان انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه فنی حرفه ای 99 - 1400 به اتمام رسیده است .

تقویم آموزشی جدید متعاقبا اعلام خواهد گردید.