رشته های دانشگاه

گروه برق و کامپیوتر
رشته مقطع
مهندسي تکنولوژي الکترونيک کاربردي کارشناسی ناپیوسته
کامپيوتر- نرم افزارکامپيوتر کاردانی
مهندسي تکنولوژي برق- قدرت کارشناسی ناپیوسته
مهندسي تکنولوژي الکترونيک کارشناسی ناپیوسته
ارتباطات و فناوري اطلاعات (ict) کاردانی
الکتروتکنيک - برق صنعتي کاردانی
الکترونيک - الکترونيک عمومي کاردانی
نصب و تعميرآسانسور و پله برقي کاردانی
فناوري اطلاعات و ارتباطات کاردانی
مهندسي تکنولوژي الکترونيک کاربردي کارشناسی ناپیوسته
مهندسي تکنولوژي شبکه هاي کامپيوتري-گرايش طراحي و پياده سازي کارشناسی ناپیوسته
مهندسي تکنولوژي کنترل( گرايش ابزار دقيق) کارشناسی ناپیوسته
الكتروتكنيك کاردانی
الكترونيك عمومي کاردانی
کامپيوتر گرايش نرم افزار کاردانی
مهندسي اجرايي عمران کارشناسی ناپیوسته
نقشه برداري- نقشه برداري کاردانی
ساختمان - کارهاي عمومي ساختمان کاردانی
نقشه کشي معماري - معماري کاردانی
علمي - کاربردي معماري کارشناسی ناپیوسته
راهسازي کاردانی
عمران کاردانی
معماري داخلي کاردانی
معماري کاردانی
مهندسي معماري کارشناسی پیوسته
تربيت بدني - تربيت بدني کاردانی
حسابداري بازرگاني- حسابداري کاردانی
علمي - کاربردي حسابداري کارشناسی ناپیوسته
مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد - ماشين ابزار کارشناسی ناپیوسته
صنايع فلزي - صنايع فلزي کاردانی
مهندسي تکنولوژي جوشکاري کارشناسی ناپیوسته
ساخت و توليد کاردانی