اعضای هیئت علمی

ردیف نام نام خانوادگی رشته مرتبه علمی ایمیل تصویر
1 صادق محمدزاده بازارچی گروه الکترونیک عضو هیات علمی - استادیار smbazarchi@yahoo.com
2 امین دمیا گروه برق عضو هیات علمی - استادیار adamya@tvu.ac.ir
3 حمید فرخ قاطع گروه عمران و نقشه بردازی عضو هیات علمی - استادیار   
4 سیروس یوسفی خاتونی گروه عمران و نقشه برداری عضو هیات علمی - مربی s.yousefikhatuni@urmia.ac.ir
5 حسین سلیمانی گروه الکترونیک عضو هیات علمی - استادیار hosseinpbs@gmail.com
6 مهدی سلیمانی قره گل گروه عمران و نقشه برداری عضو هیات علمی - مربی  
7 علیرضا عبدی گروه ساخت و تولید و جوشکاری عضو هیات علمی - مربی a-abdi@tvu.ac.ir
8 کیومرث محمدی اقدم گروه ساخت و تولید و جوشکاری عضو هیات علمی - مربی k.maghdam1354@gmail.com
9 علی مصاحب طلب  گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات عضو هیات علمی - مربی a.mosahebtalab@urmia.ac.ir
10 غلامعلی علیزاده گروه الکترونیک عضو هیات علمی - مربی  alizadeh_88@yahoo.com
11 امین خلیل زادگان گروه الکترونیک عضو هیئت علمی - مربی amin.khalilzadegan@gmail.com