با توجه به اینکه حضور و شرکت دانشجویان در امتحانات پایان ترم ، منوط به ارائه کارت ورود به جلسه خواهد بود لذا ضروریست دانشجویان محترم از تاریخ 11/03/98 نسبت به تهیه آن ( از طریق سیستم آموزشی ناد) اقدام نمایند بدیهی است بدون همراه داشتن کارت ورود به جلسه، امکان ورود به سالن امتحانات مقدور نخواهد بود. توضیح اینکه قبل از اخذ کارت ورود به جلسه ، ارزیابی از اساتید و تسویه حساب بدهی مالی (برای دانشجویان شبانه) الزامی است. اداره آموزش