به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی مهمانی (موقت / دائم) و انتقال دائم در نیمسال اول 99-98 ، میرساند : جهت ثبت درخواست خود از طریق سامانه سماد می توانند در بازه زمانی (مورخ 24/02/98 لغایت 19/05/98) اقدام نمایند . " توضیح اینکه به درخواست های حضوری ( خارج از سامانه) به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد".