به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که آن دسته از دانشجویانی که از امتحانات معرفی به استاد جامانده و موفق به امتحان نشده اند می رساند که روز یکشنبه مورخه 28/11/97 ساعت 9 به آموزش کل مراجعه نمایند.