اختتامیه مسابقات شطرنج آموزش و پرورش در دانشگاه فنی و حرفه ای