حضور ریاست محترم منطقه یک دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه
آقای دکتر کیانی ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای منطقه یک کشور روز یکشنبه با حضور در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی در نشست روسای مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای شهر ارومیه شرکت نموده و در خصوص مسائل علمی ،پژوهشی و پتانسیلهای موجود در مراکز به گفتگو پرداختند.
دکتر کیانی بعد این نشست به همراه روسای مراکز شهر ارومیه از واحد های اداری،آموزشی ،آمفی تئاتر و کارگاههای دانشگاه فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه بازدید به عمل آوردند.