در اجرای نامه شماره 25/330/15450 مورخه 95/11/27 سازمان امور دانشجویان در خصوص اعطای بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی دولت مجارستان در صورت تمایل به آدرس الکترونیکی (www.stipendiumhungaricum.hu) مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. آخرین مهلت ثبت نام 15 اسفند 95 می باشد.