تشکر و اعتذار ریاست محترم دانشکده فنی و حرفه ای  آقای دکتریعقوب  پوراسد