عصر شعر خاکریزهای نا تمام جهت بزرگداشت شهدای مدافع حرم در ایام فاطمیه با حضور دکتر علیرضا قزوه ریاست مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری کشور و جمعی دیگر از اساتیددر دانشکده فنی و حرفه ای طباطبایی ارومیه