صبح روز یکشنبه 19 دیماه اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشکده قاضی طباطبایی ارومیه با حضور در دفتر ریاست دانشکده از نزدیک مسایل و مشکلات دانشکده را به ایشان منتقل کرده و درباره مسائل مختلف دانشکده گفتگو و همفکری نمودند. در این جلسه دکتر پوراسد ضمن تبریک به اعضا به جهت انتخاب از طرف دانشجویان بر مسئولیت آنها در مورد رای دانشجویان و تلاش در جهت انتقال مسایل و مشکلات دانشجویان به مسئولان تاکید کرده و خواستار ارتباط مستمر دانشجویان با اعضای شورای صنفی و اعضای شورا با مسئولان دانشکده شدند.

جلسه ریاست دانشکده با اعضای شورای صنفی

جلسه ریاست دانشکده با اعضای شورای صنفی

جلسه ریاست دانشکده با اعضای شورای صنفی