هدف اصلی از ایجاد خط مشی امنیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، محافظت از دارایی های سازمان و فراهم کردن محیط امن برای دسترسی به اطلاعات و بهره برداری از امکانات سیستم های اطلاعاتی سازمان می باشد. در این راستا دانشگاه فنی حرفه ای شهید قاضی طباطبایی خود را متعهد به رعایت موارد زیر می داند :
1. پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با توجه به الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 27001:2013
2. تامین امنیت اطلاعات در حوزه های :
دسترسی افراد به اطلاعات مورد نیاز خود.
تضمین محرمانگی اطلاعات با توجه به طبقه بندی آنها.
حفظ صحت و تمامیت اطلاعات.
3. اطلاعات اختصاصی دانشگاه که در سیستم ها ذخیره شده اند، خواه این سیستم ها در تملک دانشگاه باشند، خواه به صورت موقت در اختیار دانشگاه قرار گرفته باشند، در مالکیت انحصاری دانشگاه قرار دارند. کلیه کارکنان در هر سطح موظف به رعایت خط مشی ها و استانداردها و دستورالعمل های درون سازمانی و برون سازمانی در خصوص محافظت از اطلاعات اختصاصی دانشگاه هستند.
4. یکی از مهم ترین مسئولیت های کارکنان در هر سطحی، گزارش فوری سرقت، خرابی و فاش سازی اطلاعات اختصاصی دانشگاه است.
5. ایجاد محیطی امن برای دسترسی به اطلاعات و بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی
6. تدوین اهداف و برنامه های اجرایی و کنترل دستیابی به اهداف در زمینه امنیت اطلاعات توسط واحدهای ذیربط
7. بکارگیری چارچوب مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات در راستای مدیریت راهبردی مخاطرات موجود در فضای دانشگاه
8. به حداقل رساندن مخاطرات امنیتی در فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی
9. بهره گیری از استانداردهای مناسب و معتبر فنی جهت پشتیبانی از خط مشی امنیت اطلاعات
10. پاسخگویی سریع و به هنگام به حوادث و رخدادهای امنیت اطلاعات
11. آموزش و اطلاع رسانی در زمینه امنیت اطلاعات برای تمامی اساتید و کارکنان
12. حفاظت از دارایی های اطلاعاتی دانشگاه در برابر دسترسی های غیرمجاز
13. اساتید و کارکنان تنها در حد وظایف شغلی محوله، مجاز به دسترسی به اطلاعات اختصاصی دانشگاه هستند.
مدیریت عالی با اعتقاد کامل به این که اهداف فوق صرفاً با همفکری، تلاش علمی و عملی کلیه اساتید و کارکنان قابل دسترس خواهد بود، لذا ضروری می داند، کلیه پرسنل را به حرکت در این مسیر و تحقق اهداف ترغیب نموده و حصول اطمینان از حسن اجرای آن بر عهده کمیته راهبردی امنیت شبکه و فناوری اطلاعات می باشد.
                                                                            یعقوب پوراسد
                                                   رئیس دانشگاه فنی حرفه ای شهید قاضی طباطبایی