روش های برقراری ارتباط با دانشکده

شماره تماس های دانشکده
ردیف  شماره تماس
1 044-32776886
2 044-32775849
3 044-32771590
4 044-32750987
آدرس تماس :
ارومیه کیلومتر 1.5 جاده سرو (بلوار دانشگاه) - دانشکده فنی شهید قاضی طباطبایی
صندوق پستی : 469
کد پستی : 33959-57169
نمابر : 32770143-044