یحیی خسروزاد

سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه
تلفن: 32776886
نمابر: 32770143