گروه کامپیوتر - حسابداری

کاردانی کامپیوتر گرایش نرم افزار

مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری-گرایش طراحی و پیاده سازی

علی خزانی کارشناس رشته کامپیوتر داخلی ۳۳۴

محتوای زبانه
محتوای زبانه

اخبار و اطلاعیه ها

Something went wrong.