گروه کامپیوتر – حسابداری

گروه کامپیوتر – حسابداری

رشته ها
اعضاء هیات علمی
کارکنان
مقررات و فرم ها
امکانات
رشته ها

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری

کارشناسی : علمی کاربردی حسابداری

کاردانی : کامپیوتر – نرم افزار

کاردانی : حسابداری بازرگانی

اعضاء هیات علمی

علی مصاحب طلب (عضو هیات علمی – مربی)

یاشار قاسمی حبشی (هنرآموز)

کارکنان

کارشناس آموزش : علی خزانی – داخلی ۳۲۷

مقررات و فرم ها
محتوای زبانه
امکانات
محتوای زبانه

اخبار و اطلاعیه ها

Something went wrong.