گروه کامپیوتر - حسابداری

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری

کارشناسی : علمی کاربردی حسابداری

کاردانی : کامپیوتر – نرم افزار

کاردانی : حسابداری بازرگانی

علی مصاحب طلب (عضو هیات علمی – مربی)

یاشار قاسمی حبشی (هنرآموز)

کارشناس آموزش : علی خزانی – داخلی ۳۲۷

محتوای زبانه
محتوای زبانه

اخبار و اطلاعیه ها