گروه عمران - معماری

کارشناسی : مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی : علمی کاربردی معماری

کاردانی : کارهای عمومی ساختمان

کاردانی : نقشه برداری

کاردانی : معماری

کاردانی : معماری داخلی

حمید فرخ قاطع (عضو هیات علمی – استادیار)

سیروس یوسفی خاتونی (عضو هیات علمی – مربی)

مهدی سلیمانی قره گل (عضو هیات علمی – مربی)

عوضعلی الوفی (مدرس)

محمد باقر رضایی (مدرس)

کارشناس آموزش : مهران صاحب رافت – داخلی ۱۶۴

محتوای زبانه
محتوای زبانه

اخبار و اطلاعیه ها