گروه برق - الکترونیک

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی کنترل (ابزار دقیق)

کاردانی : الکتروتکنیک (برق صنعتی)

کاردانی : الکترونیک عمومی

کاردانی : نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی

صادق محمد زاده بازارچی (عضو هیات علمی – استادیار)

حسین سلیمانی (عضو هیات علمی – استادیار)

غلامعلی علیزاده (عضو هیات علمی – مربی)

امین دمیا (مدرس)

عبداله کافی مولا (هنرآموز)

 

کارشناس آموزش : محمد شیخی – داخلی ۱۶۰

کارشناس آموزش : حسین محمدی – داخلی ۲۷۰

محتوای زبانه
محتوای زبانه

اخبار و اطلاعیه ها