واحدها و کارکنان

عزیز حسن خانی

رئیس اداره آموزش
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۲۰

فرشاد افشار

کارشناس امور فارغ التحصیلان و سرپرست اداره دانش آموختگان
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۲۶

ایرج تیموری

رئیس امور اداری حوزه آموزش
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۲۶

سیامک عبداله پور

مسئول دبیرخانه و رابط اداره آموزش های آزاد و خاص
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۳۳

شهریار ملک زاده

کارشناس آموزش رشته الکتروتکنیک (برق صنعتی)
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۳۶

علی خزانی

کارشناس آموزش رشته های کامپیوتر و مسئول فناوری اطلاعات آموزش
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۲۷

صابر عباسی

کارشناس آموزش رشته حسابداری و تربیت بدنی
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۳۲

حسین محمدی

کارشناس آموزش رشته های الکترونیک و ابزار دقیق
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۲۷۰

بهمن جباری

کارشناس آموزش رشته های ساخت و تولید, صنایع فلزی و جوشکاری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۲۷۸

مهران صاحب رافت

کارشناس آموزش رشته های عمران , معماری و نقشه برداری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۶۴

نیکنام الهوردیزاده

کارشناس آموزش و مسئول کارگاه های عمران و معماری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۵۲

یوسف ولیزاده

کارشناس آموزش و مسئول کارگاههای ساخت و تولید , صنایع فلزی و جوشکاری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۴۰۶

علیرضا ملکی

کارشناس آموزش , مسئول کارگاهها و آزمایشگاههای برق و الکترونیک و مسئول تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۷۰

علی جلیلی سالطه

کارشناس آموزش و مسئول پژوهشکده و سایتهای کامپیوتری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۳۲

رحیم ساراجوقی

مسئول بایگانی آموزش
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۳۰

مریم فرهادی

کارشناس آموزش , دبیرخانه و مسئول پژوهش
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۲۴

فرزاد افشار

مسئول فناوری و اطلاعات
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۱۲

آرزو خسروی فر

کارشناس آموزش , دبیرخانه و مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۲۴