مدیران گروه

صادق محمدزاده

عضو هیئت علمی - مدیر گروه رشته های برق و الکترونیک
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ - داخلی ۱۰۲

علیرضا عبدی

عضو هیات علمی - مدیر گروه ساخت و تولید و جوشکاری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ - داخلی ۴۰۸

محمد باقر رضایی

هنرآموز - سرپرست گروه عمران و نقشه برداری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ - داخلی ۱۵۲

یاشار قاسمی حبشی

هنرآموز- سرپرست گروه کامپیوتر
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ - داخلی ۱۳۲

محمد قربانزاده

همکار مدعو - سرپرست گروه معماری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ - داخلی ۱۵۲

عزیز حسن خانی

سرپرست گروه حسابداری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ - داخلی ۳۲۰

زینال زینالی

مسئول اداره تربیت بدنی و سرپرست گروه تربیت بدنی
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ - داخلی ۴۲۲