مدیران گروه

محمد شیخی

کارشناس آموزش – سرپرست گروه الکتروتکنیک و آسانسور
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۷۰

علیرضا ملکی

مسئول آزمایشگاهها , کارگاهها و سرپرست گروه الکترونیک و ابزار دقیق
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۶۰

علیرضا عبدی

عضو هیات علمی – مدیر گروه ساخت و تولید و جوشکاری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۴۰۸

محمد باقر رضایی

هنرآموز – سرپرست گروه عمران و نقشه برداری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۵۲

یاشار قاسمی حبشی

هنرآموز- سرپرست گروه کامپیوتر
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۳۲

محمد قربانزاده

همکار مدعو – سرپرست گروه معماری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۵۲

عزیز حسن خانی

سرپرست گروه حسابداری
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۳۲۰

زینال زینالی

عضو هیات علمی – سرپرست گروه عمومی و پایه
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۱۰۲

میرکمال سید جعفری

مسئول اداره تربیت بدنی و سرپرست گروه تربیت بدنی
۰۴۴۳۲۷۷۶۸۸۶ – داخلی ۴۲۲