واحد ها و کارکنان

کارکنان اداره امور دانشجویان

صمد محمدیان

صمد محمدیان

رییس اداره امور دانشجویان

ابراهیم طایفه رضایی

ابراهیم طایفه رضایی

کارشناس امور دانشجویان

جواد شیخ محمدی

جواد شیخ محمدی

کارشناس امور دانشجویان