آگهی مناقصه عمومی (اﻃﻼﻋﻴﻪ واﮔﺬاری اﻣﻮر ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻰ)
شهریور, ۱۳۹۸ بدون نظر اخبار دانشگاه

داﻧﺸﮕﺎه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ (یک ﻣﺮﺣﻠﻪ ای) ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ واجد شرایط واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۷۵۰/۰۰۰ رﻳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وارﻳﺰی ﺑﻪ شماره شبای ۲۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۲۰۱۰۳۰۰۶۷۱۳IR و شناسه ۳۱۶۱۰۰۰۵۵۱۲۷۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۰۱۵ بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه فنی و حرفه ای مراجعه نمایند.

۱_۹۹۸۹۲۳۶۷

About The Author

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *